ಓಂ ಭದ್ರಂಕರ್‌ಣೇರ್ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ: ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾ: ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿರ್ರ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ (ದೇವಹಿತೈಂ) ಯದಾಯು: ||೧|| ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾ: ಸ್ವಸ್ತಿ ನ: ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್‌ಕ್ಷೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್‌ದಧಾತು ||೨|| ಓಂ ತನ್ಮಾ ಅವತು। ತದ್ ವಕ್ತಾರಮವತು। ಅವತು ಮಾಮ್। ಅವತು ವಕ್ತಾರಮ ॥3॥ ಓಂ ಶಾಂತಿ : ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿ : |

ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಗಣಪತಯೇ || ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನ್ ತತ್ವಮಸಿ || ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲನ್ ಕರ್ತಾಸಿ || ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲನ್ ಧರ್ತಾಸಿ || ತ್ವಮೇವ ಕೇವಲಂ ಹರ್ತಾಸಿ ||(ಕೇವಲೌಂ- ಲಂ ಹೇ ಕಂಸ ಮಧಲ್ಯಾ ಕಂ ಕಿಂವಾ ಹಂಸ ಮಧಲ್ಯಾ ಹಂ ಸಾರಖೇ ಉಚ್ಚಾರಾವೇ.)ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಮ್ ಖಲ್ವಿದಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ || ತ್ವಂ ( ತ್ವೌಂ ) ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ ||೧||

ಋತಮ್ ವಚ್ಮಿ || ಸತ್ಯಂ ( ಸತ್ಯೌಂ ) ವಚ್ಮಿ || ೨||

ಅವ ತ್ವಂ ಮಾಮ || ಅವ ವಕ್ತಾರಮ್ || ಅವ ಶ್ರೋತಾರಮ್ || ಅವ ದಾತಾರಮ್ || ಅವ ಧಾತಾರಮ್ || ಅವಾನೂಚಾನಮವ ಶಿಷ್ಯಮ್ || ಅವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾತ್ || ಅವ ಪುರಸ್ತಾತ್ || ಅವೋತ್ತರಾತ್ತಾತ್ || ಅವ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ತಾತ್ || ಅವ ಚೋರ್ಧ್ವಾತ್ತಾತ್ || ಅವಾಧರಾತ್ತಾತ್ || ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಸಮಂತಾತ್ ||೩||

ತ್ವಂ ವಾಙ್‌ಮಯಸ್ ತ್ವನ್ ಚಿನ್ಮಯ: || ತ್ವಮಾನಂದಮಯಸ್ ತ್ವಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಮಯ: || ತ್ವಂ ( ತ್ವೌಂ ) ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾದ್ವಿತೀಯೋऽಸಿ | ತ್ವಂ ( ತ್ವೌಂ ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ | ತ್ವನ್ ಜ್ಞಾನಮಯೋವಿಜ್ಞಾನಮಯೋऽಸಿ ||೪ ||

ಸರ್ವನ್ ಜಗದಿದನ್ ತ್ವತ್ತೋ ಜಾಯತೇ || ಸರ್ವನ್ ಜಗದಿದನ್ ತ್ವತ್ತಸ್‌ತಿಷ್ಠತಿ || ಸರ್ವನ್ ಜಗದಿದನ್ ತ್ವಯಿ ಲಯಮೇಷ್ಯತಿ || ಸರ್ವನ್ ಜಗದಿದನ್ ತ್ವಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇತಿ ||

ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋನಲೋನಿಲೋ ನಭ: || ತ್ವನ್ ಚತ್ವಾರಿ ವಾಕ್‌ಪದಾನಿ ||೫|| ತ್ವಂ ಗುಣತ್ರಯಾತೀತ: | ತ್ವನ್ ದೇಹತ್ರಯಾತೀತ: | ತ್ವಂ ಕಾಲತ್ರಯಾತೀತ: | ತ್ವಮ್ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋऽಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ತ್ವಂ ( ತ್ವೌಂ ) ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಕ: | ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ನಿತ್ಯಮ್ || ತ್ವಮ್ ಬ್ರಹಮಾ ತ್ವಮ್ ವಿಷ್ಣುಸ್ ತ್ವಮ್ ರುದ್ರಸ್ ತ್ವಮ್ ಇನ್ದ್ರಸ್ ತ್ವಮ್ ಅಗ್ನಿಸ್ ತ್ವಂ ( ತ್ವೌಂ ) ವಾಯುಸ್ ತ್ವಮ್ ಸೂರ್ಯಸ್ ತ್ವನ್ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ ತ್ವಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂರ್‌ಭುವ: ಸ್ವರೋಮ್ ||೬||

ಗಣಾದಿಮ್ ಪೂರ್ವಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ವರ್ಣಾದಿನ್ ತದನಂತರಮ್ | ಅನುಸ್ವಾರ: ಪರತರ: | ಅರ್ಧೇನ್‌ದುಲಸಿತಮ್ | ತಾರೇಣ ಋದ್ಧಮ್ | ಏತತ್ತವ ಮನುಸ್ವರೂಪಮ್ | ಗಕಾರ: ಪೂರ್ವರೂಪಮ್ | ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯಮರೂಪಮ್ | ಅನುಸ್ವಾರಸ್‌ಚಾಂತ್ಯರೂಪಮ್ | ಬಿಂದುರುತ್ತರರೂಪಮ್ | ನಾದಃ ಸಂಧಾನಮ್ || ಸಂಹಿತಾ (ಸೌಂಹಿತಾ ) ಸಂಧಿಃ | ಸೈಷಾ ಗಣೇಶವಿದ್ಯಾ | ಗಣಕ ಋಷಿ: | ನಿಚೃದ್‌ಗಾಯತ್ರೀಚ್ಛಂದಃ ಗಣಪತಿರ್‌ದೇವತಾ | ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮ: ||೭||

ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ | ತನ್ನೋ ದಂತೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ || ೮ ||

ಏಕದಂತನ್ ಚತುರ್ಹಸ್ತಮ್ ಪಾಶಮಂಕುಶಧಾರಿಣಮ್ || ರದಂ ಚ ವರದಂ ( ವರದೌಂ ) ಹಸ್ತೈರ್‌ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಮೂಷಕಧ್ವಜಮ್ | ರಕ್ತಲ್ ಲಂಬೋದರಮ್ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಕಮ್ ರಕ್ತವಾಸಸಮ್ || ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಾಂಗಮ್ ರಕ್ತಪುಷ್ಪೈ: ಸುಪೂಜಿತಮ್ | ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನನ್ ದೇವಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಮಚ್ಯುತಮ್ | ಆವಿರ್ಭೂತಂ ಚ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಪ್ರಕೃತೇ: ಪುರುಷಾತ್ಪರಮ್ || ಏವಮ್ ಧ್ಯಾಯತಿ ಯೋ ನಿತ್ಯಮ್ ಸ ಯೋಗೀ ಯೋಗಿನಾಂ(ಉಂ) ವರ: ||೯||

ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮ: ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮ: || ೧೦ ||

ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಮ್‌ಯೋऽಧೀತೇ || ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ || ಸ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈರ್ನ ಬಾಧ್ಯತೇ || ಸ ಸರ್ವತ: ಸುಖಮೇಧತೇ || ಸ ಪಞ್ಚಮಹಾಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಕೃತಮ್‌ ಪಾಪನ್‌ ನಾಶಯತಿ || ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಕೃತಮ್‌ ಪಾಪನ್‌ ನಾಶಯತಿ || ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತ: ಪ್ರಯುಂಜಾನೋ ಅಪಾಪೋ ಭವತಿ || ಸರ್ವತ್ರಾಧೀಯಾನೋऽಪವಿಘ್ನೋ ಭವತಿ | ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ ಚ ವಿಂದತಿ || ಇದಮ್‌ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಮ್‌ ಅಶಿಷ್ಯಾಯ ನ ದೇಯಮ್‌|| ಯೋ ಯದಿ ಮೋಹಾದ್ದಾಸ್ಯತಿ || ಸ ಪಾಪೀಯಾನ್‌ಭವತಿ || ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾತ್‌|| ಯಂ (ಯೈಂ) ಯಂ ಕಾಮಮಧೀತೇ ತಂ ತಮನೇನ ಸಾಧಯೇತ್‌||೧೧||

ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮ್‌ಅಭಿಷಿಂಚತಿ || ಸ ವಾಗ್ಮೀ ಭವತಿ || ಚತುರ್ಥ್ಯಾನ್‌ಮನಶ್‍ನನ್‌ಜಪತಿ || ಸ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ಭವತಿ || ಇತ್ಯಥರ್ವಣವಾಕ್ಯಮ್‌|| ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾವರಣಂ (ಣೌಂ) ವಿದ್ಯಾತ್‌|| ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾಚನೇತಿ || ೧೨ ||

ಯೋ ದೂರ್ವಾಂಕುರೈರ್ಯಜತಿ || ಸ ವೈಶ್ರವಣೋಪಮೋ ಭವತಿ || ಯೋ ಲಾಜೈರ್ಯಜತಿ || ಸ ಯಶೋವಾನ್ಭವತಿ || ಸ ಮೇಧಾವಾನ್ಭವತಿ || ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇಣ ಯಜತಿ || ಸ ವಾಂಛಿತಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ || ಯಃ ಸಾಜ್ಯಸಮಿದಭಿರ್ಯಜತಿ || ಸ ಸರ್ವಲ್‌ಲಭತೇ ಸ ಸರ್ವಲ್‌ಲಭತೇ || ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್‌ಸಮ್ಯಗ್ರಾಹಯಿತ್ವಾ || ಸೂರ್ಯವರ್ಚಸ್ವೀ ಭವತಿ || ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಮಹಾನದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಸಂನಿಧೌ ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಮಂತ್ರೋ ಭವತಿ || ಮಹಾವಿಘ್ನಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ | ಮಹಾದೋಷಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ಮಹಾಪಾಪಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || ಸ ಸರ್ವವಿದ್ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವವಿದ್‍ಭವತಿ || ಯ ಏವಂ ವೇದ ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್‌ ||೧೩||

ಓಂ ಸಹ ನಾವವತು | ಸಹ ನೌ ಭುನಕ್ತು | ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ | ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ || ಓಂ ಶಾಂತಿ : ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿ : |

ಓಂ ಭದ್ರಂಕರ್‌ಣೇರ್ಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾ: ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾ: ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಂಸಸ್ತನೂಭಿರ್ರ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು: ||೧||

ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾ: ಸ್ವಸ್ತಿ ನ: ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ | ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್‌ಕ್ಷೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್‌ದಧಾತು ||೨||

ಓಂ ಶಾಂತಿ : ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿ : |

Advertisements