ದಾಸವಾಳ

ಚಿತ್ರ-ಕೃಪೆ – ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ತೇಜಸ್ವಿಯ ಫ್ಲಿಕರ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ.

ದಾಸವಾಳ

ದಾಸವಾಳ

ದಾಸವಾಳದ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಇಗೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ವಿಯವರು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ., ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಕೊಂಡಿ ಚಿಟುಕಿ.

ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದೂ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೂವು. ಇದನ್ನು ಜಪಾಕುಸುಮ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರುದ್ರಪುಷ್ಪ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ವಿವಿಧ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಾಸವಣ, ದಾಶಾಳ, ದಾಶಿವಾಳ, ದಾಸವಾಣ, ದಾಸಳ, ದಾಸಾಣ, ದಾಸಾಳ, ದಾಸಿರಣ, ದಾಸಿವಾಳಿ – ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವ ಹೆಸರಿನ ಹೂವು ಇದು.

ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾಂವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆಂದವಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಂಪಿನಾ ದಾಸಾಳ | ಕೆಂಪುಂಟು ಕಂಪಿಲ್ಲ
ಕೆಂಪಿನವರಲ್ಲಿ ಗುಣವಿಲ್ಲ |
ಕಳ್ಳತಾ ಕೆಂಪಿರ್ದಡೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಹಾಗೆಯೇ, ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಬರುವುದೇ. “ಜಪಾಕುಸುಮ ಸಂಕಾಶಂ ಕಾಶ್ಯಪೆಯಂ ಮಹಾಧ್ಯುತಿಂ ಥಮೊರಿಂ ಸರ್ವ ಪಾಪಗ್ನಂ ಪ್ರನತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಂ” ಎಂಬು ಶ್ಲೋಕ.

ದಾಸವಾಳವು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳೆಂದು ನೀವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನೋಡೋಣ.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s