ಚಿತ್ರ-ಕೃಪೆ – ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ತೇಜಸ್ವಿಯ ಫ್ಲಿಕರ್ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ.

ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಪಾಂಕಿ
ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಪಾಂಕಿ
Advertisements