ಕಿಚಿಟಿತಿ

ಕಿನ್ನ ಕೋಡಿ ಕಾ ಕಕ್ಕೆ,
ಚಿನ್ನ ಚೋಡಿ ಚಾ ಚಕ್ಕೆ,
ಟಿನ್ನ ಟೋಡಿ ಟಾ ಟಕ್ಕೆ,
ತಿನ್ನ ತೋಡಿ ತಾ ತಕ್ಕೆ,
ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಾ ನಕ್ಕೆ.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to ಕಿಚಿಟಿತಿ

  1. Aravinda says:

    ಹಹಹಾ… ಸಕತ್ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s