ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೇನು ? ಉಪ್ಪಿ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲಿ

“ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೇನು” ಎನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, “ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ” ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಬಹುದು. ಈ ‘ನೇತಿ’ approach ಇದ್ಯಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..ಹಾಡನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕೇಳುತ್ತಾ ಆನಂದಪಡಿ.

ಅವನಲ್ಲಿ ಇವಳಿಲ್ಲಿ, ಎದುರೆದುರು ಬಂದಾಗ, ಬೆದಬೆದರಿ ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಆರಂಭ ಪ್ರೇಮ.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s