ಗಂಡಾ ಗುಂಡಿ, originally uploaded by jsunil_prakash.

ಪಿಸುಮಾತೊಂದನು ಹೇಳುವೆ,
ತೊರೆದು ಹೋಗದಿರು ನನ್ನನು.

Advertisements