ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೧

‘ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೧’

ಜಯ ಜನನಿ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಾಂತ ಹೃದ್ಯನ್ಮಣಿದ್ವೀಪ ಸಂರೂಢಬಿಲ್ವಾಟವೀ ಮಧ್ಯ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾ ಕಲ್ಪ ಕಾದಂಬ ಕಾಂತಾರ ವಾಸ ಪ್ರಿಯೇ ||
ಕೃತ್ತಿವಾಸಪ್ರಿಯೇ ||

ಜಯ – victory, hail

ಜನನಿ – o mother.

ಸುಧಾ -beverage of gods, nectar, ambrosia.

ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರ – ambrosial ocean

ಸಂರೂಢ –  </p><p>

ಕಲ್ಪದ್ರುಮ – ಕಲ್ಪ – </p><p>

ದ್ರುಮ – treekadamba [ kâdamba ]  m. kind of goose with dark-grey wings; n. flower of the Kadamba tree

kantara (p. 065) [ kântâra ] m. n. great forest; wilder ness; -bhava, m. forester; -&half;anda-ga, m. forest frog.

krtti (p. 073) [ ktti ] f. hide: -vâsas, a. clad in a hide, ep. of Siva, and of his wife Durgâ.

krttika (p. 073) [ kttikâ ] f. (pl. V., sg. C.) the Pleia des (a lunar mansion): personified as the six nurses of Skanda.

Advertisements
This entry was posted in ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ and tagged , . Bookmark the permalink.

ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೧ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. ಹಂಸಾನಂದಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ (Pleiades) ನಲ್ಲಿ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಆರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ಮುಖದ ಮಗುವನ್ನು ಆರು ಜನರು ಸಲಹಿದ್ದೆನ್ನುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗೇ ಇದೆ.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Pleiades_%28star_cluster%29

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s