‘ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೩’,

ಶೇಖರೀಭೂತ ಶೀತಾಂಶು ರೇಖಾ ಮಯೂಖಾವಳೀನದ್ಧ ಸುಸ್ನಿಗ್ಧ ನೀಲಾಲಕಶ್ರೇಣಿ ಶೃಂಗಾರಿತೇ | ಲೋಕಸಂಭಾವಿತೇ ||

‘शीतांशु [ sîta&half;amsu ] a. cold-rayed; m. moon: -mat, m. moon; -&half;adhivâsa, a. living in cool places or cooling; -&half;ârta, pp. tortured by cold, chilled. रेखा (p. 252) [ rekh-â ] f. [&root;rikh] (scratch), streak, line; drawing, sketch; first meridian; appearance (in. under the guise of, –&degree;): -m na labh, not have a trace of, not resemble in the slightest degree: -ganita, n. geometry; -nyâsa, m. outline sketch. ಶೇಖರ2 (ಸಂ.) (ನಾ) ೧ ಕಿರೀಟ, ತುದಿ ೨ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಹೂ ಮಾಲೆ ಶೇಖರಣೆ (&lt;ತಮಿ. ಚೇಕರತು / ತೆಲು. ಸೇಕರಮು <br />मयूख [ may-&usharp;kha ] m. peg (esp. for stretching a web or skin; V.); ray (C.); kind of Agni: -mâlin, m. (having a wreath of rays), sun; -vat, a. radiant. ೧. ಮಯೂಖ (ಸಂ) (ನಾ) ೧ ಕಿರಣ, ರಶ್ಮಿ ೨ ಕಾಂತಿ, ಹೊಳಪು ೩ ಉರಿ, ಜ್ವಾಲೆ ೧. ಆವಳಿ (ಸಂ) (ನಾ) ೧ ಗುಂಪು, ರಾಶಿ ೨ ನೆಲ್ಲಿಯ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಿಡ ಶೇಖರೀಭೂತ – ಕಿರೀಟವಾಗಿರುವ, ಚಂದ್ರನ ಗೆರೆ, ಮಯೂಖಾವಳೀ – ಕಾಂತಿಸರ, ಕಿರಣರಾಶಿ. ನೀಲಾಲಕ – अलक [ alaka ] m. n. lock, curly hair; नद्ध (p. 133) [ nad-dhá ] pp. &root;nah; n. cord. ಶೃಂಗಾರಿತೇ – adorned, लोकसंभाविते – Gentle lady, courteous man, cultured man, man of refinement, worthy person, honourable, worthy, respectable, estemeed, decent, cultured.

Advertisements