ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೫

ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ವಾಳಿಕಾ ಮೌಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಣಿಕಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ
ಮಂಡಲೋದ್ಭಾಸಿ ಗಂಡಸ್ಥಲ ನ್ಯಸ್ತ ಕಸ್ತೂರಿಕಾ ಪತ್ರರೇಖಾ
ಸಮುದ್ಭೂತ ಸೌರಭ್ಯ ಸಂಭ್ರಾಂತ ಭೃಂಗಾಂಗನಾಗೀತ
ಸಾಂದ್ರೀಭವನ್ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರೀ ಸ್ವರೇ | ಭಾಸ್ವರೇ ||

ಪ್ರೋಲ್ಲಸತ್ – ನಲಿದಾಡುತ್ತಿರುವ,
ವಾಳಿಕಾ – ಗುಂಗುರು ಕೂದಲುಗಳಿಗೆ ಪೋಣಿಸಿರುವ, (=ಬಾಲಿಕಾ??) = A girl, The knot of an ear-ring, Small cardamoms. Sand, The rustling of leaves.
ಮೌಕ್ತಿಕ – A pearl,
ಮೌಕ್ತಿಕಾವಳೀ – a string of pearls.
ಮೌಕ್ತಿಕಗುಫಿಕಾ – a female who prepares pearl-necklaces.
ಮೌಕ್ತಿಕದಾಮನ್ – a string of pearls.
ಮೌಕ್ತಿಕಪ್ರಸವಾ – a pearl muscle.
ಮೌಕ್ತಿಕಶುಕ್ತಿಃ – a pearl oyster.
ಮೌಕ್ತಿಕಸರಃ – a necklace or string of pearls.
ಶ್ರೇಣಿ – A row, sequence, line, series, row, flock, multitude, group, throng, a guild or company of traders, corporate body,
ಶ್ರೇಣಿಧರ್ಮಾಃ – the customs or trades of guilds.
ಶ್ರೇಣಿಕಾ – A tent
ಶ್ರೇಣೀಕರಣ – gradation, hierarchy.
ಚಂದ್ರಿಕಾ –  moonlight, moonshine.
ಚಂದ್ರಕಾಂತ – ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ದ್ರವಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲು. Moonstone, a kind of crystal or jasper.
ಮಂಡಲೋದ್ಭಾಸಿಲಾವಣ್ಯಗಂಡಸ್ಥಲನ್ಯಸ್ತಕಸ್ತೂರಿಕಾ –
ಮಂಡಲ – round, circular,
ಮಂಡಲಃ – A circular array of troops, A dog, A kind of snake,
ಮಂಡಲಂ – circular org, globe, wheel, ring, circumference, anthing round or circular. There are various mandalas.
ರೇಣಮಂಡಲ, ಛಾಯಾಮಂಡಲ, ಚಾಪಮಂಡಲ, ಮುಖಮಂಡಲ, ಸ್ತನಮಂಡಲ
The charmed circle(drawn by a conjurer), A disc especially of the Sun or moon. The halo around the sun or moon. The path or orbit of a celestial body. A multitude, grup. colection, assemblage, troop, company, Society, association, A great circle,
ಉದ್ಭಾಸಃ – Radiance, splendour
ಉದ್ಭಾಸಿನ್, ಉದ್ಭಾಸುರ್ – Shining, radiance, splendid
ಗಂಡಸ್ಥಲ – Cheek,
ನ್ಯಸ್ತ – cast down, thrown or laid down, deposited, put in, inserted, applied, Depicted, drawn, consigned, deilvered or transfered to, living, resting on ,
ಕಸ್ತೂರಿಕಾ – Musk,
ಕಸ್ತೂರೀಮೃಗ – muskdeer
ಪತ್ರರೇಖಾ –
ಸಮುದ್ಭೂತ –
ಸೌರಭ್ಯ –
ಸಂಭ್ರಾಂತ –
ಭೃಂಗಾಂಗನಾಗೀತ –
ಸಾಂದ್ರೀಭವನ್ಮಂದ್ರತಂತ್ರೀಸ್ವರೇ
ಸುಸ್ವರೇ –
ಭಾಸ್ವರೇ –

Advertisements
This entry was posted in ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್. Bookmark the permalink.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s