ದಿವ್ಯ ಹಾಲಾ ಮದೋದ್ವೇಲ ಹೇಲಾಲಸಚ್ಚಕ್ಷುರಾಂದೋಳನ
ಶ್ರೀಸಮಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಕರ್ಣೈಕ ನೀಲೋತ್ಪಲೇ | ಪೂರಿತಾಶೇಷಲೋಕಾಭಿವಾಂಛಾಫಲೇ ||

दिव्य (p. 120) [ div-yá ] a. celestial; divine; magical; heavenly; magnificent; n. the divine (pl. the heavens); ordeal, oath
हाला (p. 376) [ hâlâ ] f. spirituous liquor.
ಮದೋದ್ವೇಲಹೇಲಾ – उद्वेल [ ud-vela ] a. overflowing its banks; excessive; free from (–&degree;).
हेला [ hel-â ] f. kind of unrestrained behaviour of an amorous woman; carelessness, ease: &degree;-and in. helayâ, frivolously; with ease, without trouble or more ado (trina-, as easily as if it were a straw): -krishta, pp. drawn in fury; kakra, m. N.; -râga, m. N. of an author.

ಲಸ್ – To Shine, glitter, flash.
चक्षु -eyes,
ಲಸಚ್ಚಕ್ಷುಃ – glittering eyes. 
ಆಂದೋಲ – ಉಯ್ಯಾಲೆ, swing, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, palanquin, ಚಂಚಲತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ, wavering, fickleness, vacillation.
ಆಂದೋಳನ – wobble(ನಾ), oscillatory – Remember the song, ಆಡಿಸಿನೋಡು, ಬೀಳಿಸಿನೋಡು(Its wobbling), swinging, movement, agitation, revolution
ಶ್ರೀಸಮಾಕ್ಷಿಪ್ತ – ಓಲಾಡುತ್ತಿರುವ, together with (??), swaying, oscillation, swinging, buoyancy, exuberance, euphoria, high spirits, animation.
ಕರ್ಣೈಕ – pertaining to ears
उत्पल – [ ut-pala ] n. (blue) lotus at a later stage called kamala; m. N.: -ka, m. id.; -pura, n. N. of a town built by Utpala; -vana, n. bed of lotuses; sâka, n. N. of a plant; -½aksha, m. N. of a king; -½âpîda, m. N. of a king.

उत्पलिन् [ utpal-in ] a. abounding in lotuses: -î, f. bed of lotuses.

 

ನೀಲೋತ್ಪಲೇ – कन्नैदिलॆ

ಪೂರಿತ – fulfilled

ಆಶೇಷಲೋಕ – of all worlds

ಲೋಕಾಭಿವಾಂಛಾಫಲೇ – fulfiller of the peoples’ desires.

Advertisements