ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೧೦

ಕುಂದ ಪುಷ್ಪದ್ಯುತಿ ಸ್ನಿಗ್ಧ ದಂತಾವಳೀ ನಿರ್ಮಲಾಲೋಲ

ಕಲ್ಲೋಲ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸ್ಮೇರ ಶೋಣಾಧರೇ | ಚಾರು ವೀಣಾಧರೇ ||

ಕುಂದ – jasmine,

ಪುಷ್ಟದ್ಯುತಿ –

द्युति [ dyut-i ] f. radiance, splendour; beauty; dignity: -mat, a. brilliant, splendid, glori ous; dignified.

स्निग्ध (p. 367) [ snig-dha ] pp. (&root;snih) sticky, unctuous, smooth; soft, mild, bland, gentle; oily, greasy; glossy, glistening; attached to (lc.); tender, affectionate, friendly; dense (shade): -m, ad. gently; -tama, spv. very oily; very affectionate; -tâ, f. softness; oiliness; attachment, affection; -tva, n. attachment to (lc.); -bhinna½añgana, n. glossy pounded collyrium; -mudga, m. kind of bean; sîta rûksha, a. slippery, cool, and rough: -tva, n. abst. n.; -½añgana, n. glossy collyrium.

दंतावळी –  teeth row.

आलोल [ â-lol-a ] a. gently waving, slightly rolling; -ikâ, f. lullaby.

कल्लोल (p. 065) [ kallola ] m. wave.

स्मेर (p. 368) [ sme-ra ] a. [&root;smi] smiling (esp. of the face and eyes); expanded, blooming (rare); –&degree;, full of.

ಶೋಣಾಧರೆ –

ವೀಣಾಧರೆ –

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s