ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೯

ಕುಂದಮಂದಸ್ಮಿತೋದಾರ ವಕ್ತ್ರ ಸ್ಫುರತ್ಪೂಗ ತಾಂಬೂಲ

ಖಂಡೋತ್ಕರೇ | ಶ್ರೀಕರೇ ||

ಕುಂದ – ಮಲ್ಲಿಗೆ, कुन्द [ kunda ] m. kind of jasmine; n. its flower; -latâ, f. jasmine creeper.

ಮಂದಸ್ಮಿತ – ಮೃದುವಾದ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ, मन्दहास [ manda-hâsa ] m. gentle laugh; a. smiling softly: -m, ad. with a soft smile.

ಉದಾರ – ಮನೋಹರವಾದ, ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ, ಆಕರ್ಷಣೀಯ, ಬಹುಸುಂದರವಾದ, ರಮಣೀಯವಾದ, pleasing, delightful, delectable, attractive, fascinating, enchanting, bewitching, exquisite, lovely.

ವಕ್ತ್ರ – ಮುಖದಲ್ಲಿ

ಸ್ಫುರತ್ – ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ. स्फुर [ sphur-a ] a. quivering, vibrating; -ana, a. glittering; n. quivering; gleaming, flash ing, darting; coming into view, manifesta tion; -ita, (pp.) n. quivering, throbbing, tremor; darting (of a fish, –&degree;); flash, glitter, radiance; coming into being, existence (of creatures, g.).

ಪೂಗ ಕರ್ಪೂರ ತಾಂಬೂಲ ಖಂಡ – tambula [ tâmbûla ] n. betel; î, f. id. (-dala, n. betel-leaf); -kara&ndot;ka, m. betel-box: -vâhinî, f. female bearer of a betel-box; -dâyaka, m. betel-bearer; -dâyin, m. id.: -î, f.; -dhara, m. id.; -vallî, f. betel; -vâhaka, m. betel bearer; -vîtikâ, f. areca-nut rolled up in a betel-leaf: -½adhikâra, m. office of betel carrier.

ಉತ್ಕರೇ – ಆನಂದಪಡುವವಳೇ, उत्कर [ ut-kará ] m. earth thrown up, mound; heap, quantity; cloud (fig.).

ಶ್ರೀಕರೇ – ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವವಳೇ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s