ಜಂಬೂ ಫಲ

ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಂಬು ಹಣ್ಣಿನ ಮರವಿದೆ. ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಬಂತು.

ಜಂಬೂಫಲಾನಿ ಪಕ್ವಾನಿ ಪತಂತಿ ವಿಮಲೇ ಜಲೇ |

ಕಪಿಕಂಪಿತ ಶಾಖಾಭ್ಯಃ ಗುಳುಗುಗ್ಗಳುಗುಗ್ಗಳು||

(ಕಾಳಿದಾಸನದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ)

ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಫಲದ ಮರದ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಿಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ಜಂಬೂ ಫಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s