ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಇದ್ಯಂತೆ……

“ಯಥಾ ರಾಜಾ…ತಥಾ ಪ್ರಜಾ” ಅಂತ….. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ.

 

Advertisements