Tag Archives: bhagavadgita

ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ

These were the two poems (from Bhagavadgita, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, poem no, 7 and 8.) that were coming in the beginning of the Mahabharath serial. ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಾಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಮ್ || ೭ || ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಮ್ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕ್ರತಾಮ್ … ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ

Posted in Uncategorized | Tagged , | ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ