ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೨

ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೨

ಸಾದರಾರಬ್ಧ ಸಂಗೀತಸಂಭಾವನಾಸಂಭ್ರಮಾಲೋಲನೀಪಸ್ರಗಾಬದ್ಧ ಚೂಳೀ ಸನಾಥತ್ರಿಕೇ | ಸಾನುಮತ್ಪುತ್ರಿಕೇ || ೨ ||

ಸಾದರ – सादर [ sa½âdara ] a. considerate, respectful, reverential, attentive; intent on (–&degree;): -m, ad. respectfully etc.

ಆರಬ್ಧ – आरब्ध [ â-rabdha ] pp. (&root;rabh) begun
ಸಂಗೀತ  – ಸಂಭಾವನಾ -ಕಾಣಿಕೆ, ಗೌರವಧನ – honorarium, remuneration,

ಮನ್ನಣೆ, ಗೌರವ, ಸನ್ಮಾನ -respect, honour, recognition, reward, felicitation

ಸಂಭ್ರಮಾ -ಉತ್ಸಾಹ, ಹುರುಪು, ಸಡಗರ, ಖುಷಿ ಬೆರತ ಉತ್ಸಾಹ, alacrity, pleasurable excitement, thrill, joyous animation,ವೈಭವ, ಆಡಂಬರ, grandeur, splendour, eclat, show, pomp, pageantry
ಆಲೋಲ – आलोल [ â-lol-a ] a. gently waving, slightly rolling; -ikâ, f. lullaby.

ನೀಪಸ್ರಗಾಬದ್ಧ –

ನೀಪ -http://farm2.static.flickr.com/1010/870235799_9889593a13_o.jpg Kannada: anavu, anaaru, anigilu, arishina thega, dodda kadaga, heddegu, heddi, hetthega, kadambe, paccharike, pettige, yathiga

ಸ್ರಕ್ -ದಂಡೆ ನೀಪಸ್ರಕ್ – ನೀಪ ಹೂದಂಡೆಯಿಂದ
आबद्धमाल [ â-baddha-mâla ] a. forming circles, circling.

ಚೂಳೀ ಸನಾಥತ್ರಿಕೇ ಸಾನುಮತ್ಪುತ್ರಿಕೇ

Advertisements
This entry was posted in ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್. Bookmark the permalink.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s