ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೨

ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್ ೨

ಸಾದರಾರಬ್ಧ ಸಂಗೀತಸಂಭಾವನಾಸಂಭ್ರಮಾಲೋಲನೀಪಸ್ರಗಾಬದ್ಧ ಚೂಳೀ ಸನಾಥತ್ರಿಕೇ | ಸಾನುಮತ್ಪುತ್ರಿಕೇ || ೨ ||

ಸಾದರ – सादर [ sa½âdara ] a. considerate, respectful, reverential, attentive; intent on (–&degree;): -m, ad. respectfully etc.

ಆರಬ್ಧ – आरब्ध [ â-rabdha ] pp. (&root;rabh) begun
ಸಂಗೀತ  – ಸಂಭಾವನಾ -ಕಾಣಿಕೆ, ಗೌರವಧನ – honorarium, remuneration,

ಮನ್ನಣೆ, ಗೌರವ, ಸನ್ಮಾನ -respect, honour, recognition, reward, felicitation

ಸಂಭ್ರಮಾ -ಉತ್ಸಾಹ, ಹುರುಪು, ಸಡಗರ, ಖುಷಿ ಬೆರತ ಉತ್ಸಾಹ, alacrity, pleasurable excitement, thrill, joyous animation,ವೈಭವ, ಆಡಂಬರ, grandeur, splendour, eclat, show, pomp, pageantry
ಆಲೋಲ – आलोल [ â-lol-a ] a. gently waving, slightly rolling; -ikâ, f. lullaby.

ನೀಪಸ್ರಗಾಬದ್ಧ –

ನೀಪ -http://farm2.static.flickr.com/1010/870235799_9889593a13_o.jpg Kannada: anavu, anaaru, anigilu, arishina thega, dodda kadaga, heddegu, heddi, hetthega, kadambe, paccharike, pettige, yathiga

ಸ್ರಕ್ -ದಂಡೆ ನೀಪಸ್ರಕ್ – ನೀಪ ಹೂದಂಡೆಯಿಂದ
आबद्धमाल [ â-baddha-mâla ] a. forming circles, circling.

ಚೂಳೀ ಸನಾಥತ್ರಿಕೇ ಸಾನುಮತ್ಪುತ್ರಿಕೇ

Advertisements
This entry was posted in ಶ್ಯಾಮಲಾ ದಂಡಕಮ್. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s